Обучителна програма “Системна консултация и психотерапия”

Цел

Да подготви обучаемите чрез квалифициран обучителен и тренингов процес, да помагат чрез образователни, консултативни и психотерапевтични методи семейства, личности и групи при справянето им с всекидневни трудности и проблеми от психосоциален характер. Участниците придобиват задълбочени познания в системната методология и усвояват умения за прилагането на широкоспектърни техники.

Обучителна институция – ПСИС

Психосоциален институт за семейството (ПСИС) е подразделение на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ)

ПИСЕЛ е създаден през 1994 г. като сдружение на професионалисти в областта на социално-поведенческите науки с международно призната квалификация по психотерапия. ПИСЕЛ работи в областта на човешките отношения, психологичното консултиране и психотерапия. Той е професионална НПО, в която работят специалисти от помагащите професии, специализирали в Западна Европа и САЩ. ПИСЕЛ е член на Европеската асоциация по психотерапияи EAP и лицензиран представител за България на Милтон Ериксон Институт, Аризона, САЩ.

ПСИС е член на камарата на тренинг институтите(TIC) на европейската /EFTA/ асоциация по фамилна терапия

Кой може да кандидатства?

Програмата е подходяща за хуманитарни професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници, педагози, художници и др., които в своята работа могат да използват психотерапевтичен подход, съобразно социалния и професионален контекст, в който се работят.

Философия и принципи на обучителния процес

 • Професионалното и личностното развитие са взаимосвързани и взаимозависими величини. Без личностно израстване не би могло да се очаква и професионално развитие. Специално внимание се обръща на лична работа върху собствените трудности и проблеми. Търсеният резултат е постигане на емоционално-когнитивна интеграция и етична зрялост.
 • Основно е положението, че всяка личност се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване “тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото, и да се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.
 • Приема се, че всеки обучаем има индивидуален път за обучение, с различно темпо, интензивност и време за постигане на обучителните цели.
 • В обучителната група се държи сметка личностното развитие на участниците и за междуличностовия процес между тях, а не само на когнитивното усвояване на съдържанието на преподавания материал.

Методология на обучителния процес

Основава се на съвременните достижения на системния подход, в рамките на който се използват различни методи и техники от фамилната психотерапия, психодрама, арттерапия, психоаналитична психотерапия, Ериксонианска хипноза, процесно ориентирана терапия и други психотерапевтични школи.

Структура на програмата

Етапи на обучение

 • Базисно ниво (включващо въвеждащи семинари)
 • Консултативно ниво
 • Психотерапевтично ниво

След завършване на базисното и консултативното ниво участниците придобиват определени познания и умения да прилагат наученото в рамките на практикуваната от тях професия – психолог, лекар, педагог и др., а след завършено прхотерапевтичното ниво имат квалификация – психотерапевт.

Базисно ниво (160 учебни часа)

 • Обща теория на системите и въведение в системния подход и системното мислене.
 • Основни принципи на системния подход: хомеодинамичен и хомеостатичен принцип.
 • Системна визия към живите системи. Семейство, група, общност.
 • Йерархия, характеристики на системите, граници.
 • Процес, структура и съдържание на семействата и групите.
 • Кръгова и линеарна каузалност.
 • Признаци на семейното здраве. Оптимални и дисфункционални семейства (Робин Скинър и др.).
 • Социо-културни фактори (Алвин Тофлър, Джордж и Васо Василиу).
 • Диагностични методи: генограма, фамилиограма, социометрия.
 • Индикативна, селективна и универсална превенция.
 • Ползите и вредите на популярната психология: коучинг, гадатели, тестове, духовни гурута

Преминаването от БАЗИСНОТО към КОНСУЛТАТИВНОТО става след интервю с екипа на Програмата. Преди продължаване в консултантското ниво на програмата, се сключва обучителен контракт между обучаващата институция и обучаемите. Ако обучаемият прекъсне обучението си преди да е завършил отделните нива на обучителната програма, получава удостоверение за учебните часове, които има като хорариум до момента на отказването си, без право на квалификация.

Консултативно ниво (400-600 учебни часа)

 • История на основните школи във фамилната терапия и приносът им.
 • Миланска школа. Циркулярни въпроси. Циркулярно интервю, позитивна конотация, прескрипция.
 • Структурна системна терапия. Салвадор Минучин. Нарушаване границите, коалиции, йерархия.
 • Комуникативна теория. MRI (Mental Research Institute) Пол Вацлавик, Ричард Фиш, Дон Джаксън. Патогенна и терапевтична двойна връзка, парадокс, имплицитно послание.
 • Стратегическа терапия. Джей Хейли, Клои Маданес. Комуникация и кибернетика, промени от първи и втори ред.
 • Краткосрочна фамилна терапия – Стив де Шейзър, Инсу Ким.
 • Други школи. Боуен, Виржиния Сатир, Карл Уитекър.
 • Нормативните  и ненормативни кризи при развитие на семейството.
 • Модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката. Патриша Лъв, Сю Джонсън, Джон Готман.
 • Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействата.
 • Междупоколенчески културални проблеми и влиянието им върху съвременното  семейство.
 • Семейни митове. Психологическо унаследяване на модели от минали поколения.
 • Семейните сценарии и „семейни игри“ – Ерик Бърн
 • Жизнен цикъл в развитието на семейството. Различните изисквания за промяна към отделните етапи на развитие на семейството.
 • Семейна динамика и процес на преструктуриране на семейството. Работа по собствената генограма – първа част.
 • Системен подход и групова динамика. Четири лидери при функционирането на групите и общностите. Ариадна Бек, Румен Георгиев.
 • Терапевтични общности. Принципи на групите за взаимопомощ – зависими, разведени, хронично болни и т.н. Федон Калотеракис.
 • Тоталитарни, авторитарни и демократични системи и изоморфни характеристики и влияние върху личността, семейството и групите. Женя Георгиева, награда на Световната асоциация по социална психиатрия 1991 г.
 • Първично интервю със семейството. Диагностика и насочване.
 • Етапи на терапевтичния процес. Първично интервю и сключване на работен контракт.
 • Емоционална компетентност. Емоционално-когнитивна интеграция.
 • Етични изисквания към професията.

Процесът на обучение в Програмата има практическа насоченост, която включва преживелищно отработване на събития от собствената минала и актуална история на участниците. В някои етапи от участието това може да е свързано със силно емоционално натоварване, в зависимост от различни житейски обстоятелства. В такива случаи, предвид грижата за всеки от обучаващите се, екипът може да предложи лични терапевтични сесии, прекъсване на програмата или временна пауза от участие.

Психотерапевтично ниво (400-500 учебни часа)

Инструментариум на системния подход и различни психотерапевтични техники.

 • Системна изоморфна терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
 • Работа по казуси и консултиране в интервюто, етапите на развитието на терапията, завършване.
 • Усложнени семейни ситуации: втори брак, смът, хронична болест.
 • Терапевтично поведение. Роля, себерефлективност, терапевтични граници.
 • Активни методи за работа със семейства – арт-терапевтични техники , психодрама техники, семейни скулптури.
 • Семейна динамика и процеса на преструктуриране на семейството втора част
 • Клинична психопатология – нарцис, психопатни и социопатни черти
 • Техники и методи на приложение на системния подход при индивидуални клиенти.
 • Техники и методи на приложение на системния подход при работа с деца.
 • Системният подход при работа с групи.
 • Приложение на системния подход в сферата на социалната работа.
 • Терапевтични умения при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.
 • Професията на терапевта. Етични принципи при практикуването на психотерапия.
 • Стажанска практика.
 • Обсъждане на етични казуси.

Преподавателския екип си запазва правото да прави изменененения в темите, за да отговори по-пълноценно на на специфичните потребности на конкретната обучителна група.

Лична работа (минимум 100 учебни часа)

В рамките на обучението всеки участник прави лична терапевтична работа, за каквато се зачита: индивидуално, семейно и/или брачно консултиране; участие в група за личен опит; участие в психообразователни семинари.

Участие в тренинг група за личен опит. Тренинг групата се води по метода на SCIT (колективна образно-представна работа с рисунка), разработен от George Vassilliou, Vasso Vassiliou от AIA (Атински институт за изучаване на човека „Антропос”). Търсеният резултат е себепознание и личностно израстване, както и опознаване на метода чрез собствените преживявания. След края на груповата работа участниците ще бъдат по-себерефлективни и емоционално подготвени да навлязат в практическата работа с клиенти.

Продължителност на цялостната програма: 1200 учебни часа, разположени в 4-6 годишно обучение (другите 200 часа се набавят от семинари, конференции и други обучителни събития в различни психотерапевтични модалности.

Форми на обучение: семинари, групов тренинг (група за личен опит), лична психотерапевтична работа, супервизия, участие във факултативните и спомагателни програми.

Придобиване на квалификация

След покриване на изискванията на програмата на всяко ниво обучаемите получават сертификат за допълнителна квалификация.