Обучителна програма “Фамилна и арт психотерапия и консултиране”

Програмата е приета от Европейската асоциация по фамилна терапия

Цел

Да подготви обучаемите чрез квалифициран обучителен и тренингов процес да помагат, чрез образователни, консултативни и психотерапевтични методи на семейства, личности, групи и организации при справянето им с всекидневни трудности и проблеми от психосоциален характер. Участниците придобиват задълбочени познания в системната методология и усвояват умения за прилагането на широкоспектърни техники.

Обучителна институция – ПСИС и БААТ

Обучителната програмата се провежда от тренинг института към ПИСЕЛ: Психосоциален институт за семейството (ПСИС). ПСИС е учредителен член на Камарата на тренинг институтите (TIC) на Европейската асоциация по фамилна терапия /EFTA/.

ПИСЕЛ е създаден през 1994 г. като сдружение на професионалисти в областта на социално-поведенческите науки с международно призната квалификация по психотерапия. ПИСЕЛ работи в областта на човешките отношения, психологичното консултиране и психотерапия. Той е професионална НПО, в която работят специалисти от помагащите професии, специализирали в Западна Европа и САЩ. ПИСЕЛ е и лицензиран представител за България на Фондацията «Милтон Х. Ериксон», Аризона, САЩ.

В обучаващия екип са включени и специалисти от БААТ – Българска асоциация по арт терапия, член на Българската Асоциация по Психотерапия.

Кой може да кандидатства?

Програмата е подходяща за хуманитарни професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници, педагози, художници и др., които в своята работа могат да използват психотерапевтичен подход, съобразно социалния и професионален контекст, в който работят, а при завършване на консултантското и психотерапевтичното ниво на Програмата могат да практикуват консултиране, респ. психотерапия на семейства, групи и индивиди.

Философия и принципи на обучителния процес

 • Професионалното и личностното развитие са взаимосвързани и взаимозависими величини. Без личностно израстване не би могло да се очаква и професионално развитие. Специално внимание се обръща на лична работа върху собствените трудности и проблеми. Търсеният резултат е постигане на емоционално-когнитивна интеграция и етична зрялост.
 • Основно е положението, че всяка личност се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване „тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото, и да се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.
 • Приема се, че всеки обучаем има индивидуален път за обучение, с различно темпо, интензивност и време за постигане на обучителните цели.
 • В обучителната група се държи сметка личностното развитие на участниците и за междуличностовия процес между тях, а не само на когнитивното усвояване на съдържанието на преподавания материал.

Методология на обучителния процес

Основава се на съвременните достижения на системния подход, в рамките на който се използват различни методи и техники от фамилната психотерапия, психодрама, арттерапия, психоаналитична психотерапия, Ериксонианска хипноза, процесно ориентирана терапия и други психотерапевтични школи.

Процесът на обучение в Програмата има практическа насоченост, което включва преживелищно отработване на събития от собствената минала и актуална история на участниците. В някои етапи от участието, това може да е свързано с емоционално натоварване, в зависимост от различни житейски обстоятелства. В такива случаи, предвид грижата за всеки от обучаващите се, екипът може да предложи лични терапевтични сесии, прекъсване на програмата или временна пауза от участие.

Структура на програмата

Форми на обучение

Семинари, групов тренинг, група за личен опит, лична психотерапевтична работа, супервизия, участие във факултативните и спомагателни програми

Етапи на обучение
 • Базисно ниво (включващо въвеждащи семинари)
 • Консултативно ниво
 • Психотерапевтично ниво

След завършване на базисното и консултативното ниво участниците придобиват определени познания и умения да прилагат наученото в рамките на практикуваната от тях професия – психолог, лекар, педагог и др., а след завършено прхотерапевтичното ниво имат квалификация – психотерапевт.

Базисно ниво (130 часа)

Състои се от 8 практически семинара, разположени в един уикенд месечно в рамките на 8 месеца.

Модули

Първи модул
 • Основни принципи и базисни понятия – разлика между психологична, консултативна и психотерапевтична работа. Специфични и неспецифични терапевтични фактори. Визуалните изкуства сами по себе си като терапевтичен фактор.
 • Диагностика чрез рисунка на взаимоотношенията в семейството между деца и родители. Проблеми в детското и юношеското развитие. Отношенията в родителската двойка и въздействието върху детската система.
 • Опасности от „популярната“ психология и проективните тестове.
Втори модул
 • Диагностични методики за отношенията в семейството – генограма, фамилиограма, социален атом. Показатели за психично здраве – граници, норми, модели.
 • Митове за традиционното общество и промяна в изискванията на ролята на бащата и майката в модерното общество. Социокултурни фактори.
 • Семейна динамика през жизнения цикъл. Функционални и дисфункционани семейства. Кризите като стимул за личностно израстване.
Трети модул
 • Системен инсайт и емоционално когнитивна интеграция. Несъзнавано и психични защитни механизми.
 • Професионалната роля на водещия. Емпатия и себерефлексивност. Позитивната роля на „негативните чувства“. Художенствената метафора и въздействието й върху реалността. Творчески процес и създаване на продукт. Фантазия и символно преработване.

Преминаването от БАЗИСНОТО към КОНСУЛТАТИВНОТО става след интервю с екипа на Програмата. Преди продължаване в консултантското ниво на програмата, се сключва обучителен контракт между обучаващата институция и обучаемите. Ако обучаемият прекъсне обучението си преди да е завършил отделните нива на обучителната програма, получава удостоверение за учебните часове, които има като хорариум до момента на отказването си, без право на квалификация.

Консултативно ниво (320 учебни часа)

Състои се от 18 практически /тренинг/ семинари, които се провеждат в един уикенд месечно в продължение на 1.5 години /18 месеца/ и 32 часа лична работа и участие във факултативни и спомагателни програми.

Модули

Първи модул

История на школите във фамилната терапия и приноса им.

 • Системна Миланска школа. Циркулярни въпроси. Циркулярно интервю, позитивна конотация, инвариантна прескрипция.
 • Структурна системна терапия. Салвадор Минучин. Нарушаване на границите, коалиции, йерархия.
 • Комуникативна теория. MRI (Mental Research Institute) Пол Вацлавик, Ричард Фиш, Дон Джаксън – патогенна и терапевтична двойна връзка, парадокс, имплицитно послание.
 • Стратегическа терапия. Джей Хейли, Клои Маданес. Комуникация и кибернетика, промени от първи и втори ред.
 • Системно-диалектичен подход. AIA (Атински институт за изучаване на човека „Антропос”), Джордж Василиу, Васо Василиу
 • Краткосрочна фамилна терапия – Стив де Шейзър, Инсу Ким
 • Други школи: Боуен, Виржиния Сатир, Карл Уитекър.
Втори модул

Обща теория на системите и въведение в системния подход и системното мислене.

 • Основни принципи на системния подход – хомеодинамичен и хомеостатичен принцип. Кръгова и линеарна каузалност.
 • Системна визия за живите системи. Семейство, група, общност. Йерархия, характеристики на системите, граници. Процес, структура и съдържание.
 • Социо-културни фактори (Алвин Тофлър, Джордж и Васо Василиу). Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействата. Междупоколенчески културални проблеми и влиянието им върху съвременното семейство.
 • Жизнен цикъл в развитието на семейството. Различните изисквания за промяна към отделните етапи на развитие на семейството. Нормативните и ненормативни кризи при развитие на семейството. Признаци на семейното здраве. Оптимални и дисфункционални семейства (Робин Скинър и други).
 • Модели при брачните двойки. Етапи на развитие на взаимоотношенията на двойката. Патриша Лъв, Сю Джонсън, Джон Готман.
 • Семейни митове. Психологическо унаследяване на модели от минали поколения. Семейните сценарии и „семейни игри“ – Ерик Бърн.
Трети модул
 • Семейна динамика и процес на преструктуриране на семейството. Работа по собствената генограма – първа част.
 • Системен подход и групова динамика. Четири лидери при функционирането на групите и общностите. Ариадна Бек, Румен Георгиев.
 • Терапевтични общности. Принципи на групите за взаимопомощ – зависими, разведени, хронично болни и т.н. Федон Калотеракис.
 • Тоталитарни, авторитарни и демократични системи и изоморфни характеристики и влияние върху личността, семейството и групите. Женя Георгиева – Награда на Световната психиатрична асоциация, 1991 г.
 • Първично интервю със семейството. Диагностика и насочване.
 • Етапи на терапевтичния процес. Първично интервю и сключване на работен контракт.
 • Емоционална компетентност. Емоционално-когнитивна интеграция.
 • Етични изисквания към професията.

Психотерапевтично ниво (900 учебни часа)

Продължителност между 2.5 и 3 години /31 месеца/.

Състои се от 31 практически /тренинг/ семинара, провеждащи се в един уикенд месечно /500 учебни часа/, лична работа /250 часа/ и стаж под супервизия /150 часа/.

Инструментариум на системния подход и различни психотерапевтични техники.

 • Системна изоморфна терапевтична диагностика на семейство, индивид, група.
 • Работа по казуси и консултиране в интервюто, етапите на развитието на терапията, завършване.
 • Усложнени семейни ситуации: втори брак, смърт, хронична болест.
 • Терапевтично поведение. Роля, себерефлексивност, терапевтични граници.
 • Активни методи за работа със семейства – арт-терапевтични техники , психодрама техники, семейни скулптури.
 • Семейна динамика и процеса на преструктуриране на семейството втора част
 • Клинична психопатология – нарцис, психопатни и социопатни черти
 • Техники и методи на приложение на системния подход при индивидуални клиенти.
 • Техники и методи на приложение на системния подход при работа с деца.
 • Системният подход при работа с групи.
 • Приложение на системния подход в сферата на социалната работа.
 • Терапевтични умения при работа с индивиди, двойки, семейства и групи.
 • Професията на терапевта. Етични принципи при практикуването на психотерапия.
 • Стажантска практика.
 • Обсъждане на етични казуси.

Преподавателския екип си запазва правото да прави изменененения в темите, за да отговори по-пълноценно на на специфичните потребности на конкретната обучителна група.

Лична работа (250 учебни часа)

В рамките на обучението всеки участник прави лична терапевтична работа, за каквато се зачита: индивидуално, семейно и/или брачно консултиране; участие в група за личен опит.

Участие в тренинг група за личен опит. Тренинг групата се води по метода на SCIT (колективна образно-представна работа с рисунка), разработен от George Vassilliou, Vasso Vassiliou от AIA (Атински институт за изучаване на човека „Антропос”). Търсеният резултат е себепознание и личностно израстване, както и опознаване на метода чрез собствените преживявания. След края на груповата работа участниците ще бъдат по-себерефлексивни и емоционално подготвени да навлязат в практическата работа с клиенти.

Стаж (150 часа)

Провежда се под супервизия.

Продължителност на цялостната програма /3-те нива на програмата/: 1400 учебни часа, разположени в 4-5 годишно обучение (от тях 50 учебни часа се набавят от семинари, конференции и други обучителни събития в различни психотерапевтични модалности).

Придобиване на квалификация

След покриване на изискванията на програмата на всяко ниво, обучаемите получават сертификат. След завършване на консултантското ниво, обучаемите получават сертификат за допълнителна квалификация и могат да практикуват консултиране с методите на фамилна и арт терапия. Завършилите психотерапевтично ниво придобиват квалификация за професия психотерапевт.

Изпит

Програмата завършва с писмен и устен изпит пред преподавателска комисия, сформирана от ПСИС и БААТ .

Екип

Директор на програмата: Женя Георгиева
Преподаватели: Квалифицирани практикуващи преподаватели от регистъра на Българската асоциация по психотерапия