Системен подход в оценката на семейната среда, гр. Пловдив

СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР ОТ ПРОГРАМА ЗА „ПСИХОСОЦИАЛНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА В РИСК

Кога – 3 април, петък, от 10 до 16 часа

Краен срок за записване 2 април 2015 на E-мейл igpavlov@abv.bg
Водещ: Иван Павлов, фамилен психотерапевт
пълен текст на обявата ТУК.

Психосоциална работа със семейства на деца в риск

Специализирани семинари за специалисти от сферата на социалните услуги (Центрове за обществена подкрепа, Центрове за настаняване от семеен тип, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Комплекси за услуги за деца и семейства, Центрове за приемна грижа и др.)

IMG_6387Семинарите имат за цел за повишат чувствителността на специалистите към ролята на семействата в постигане на благополучие и добро развитие за деца, живеещи в ситуация на риск. Ще бъдат представени съвременни концепции за работа със семейства и дискутиране на казуси от практиката световноизвестни фамилни терапевти и от работата на екипа. Семинарите ще подпомогнат специалистите да намерят повече варианти за мотивиране на семействата да участват в справянето с проблемите, да партнират на социалните центрове и да бъдат активни носители на промяна. По време на семинарите могат да бъдат консултирани случаи от практиката от участниците.

Теми:

  • Системен подход в оценката на семейната среда. Дисфункционални и оптимално функциониращи семейства. Фактори на семейството и средата.
  • Превенция на поведенчески проблеми при децата. Групова работа за социални умения и емоционална компетентност при деца.
  • Работа с общности от традиционната култура – етнически малцинства, бежанци и др.
  • Тенденции в съвременните семейства. Нови възможности за партниране. Нови взаимоотношения между родители и деца.
  • Умения за установяване на работен контракт с деца и родители. Първично интервю на семейство чрез системния подход.
  • Специфични проблеми в социалната практика. Деликвентност и зависимост към психоактивни вещества, непълни семейства, насилие, семейство с хронично болен член и др.
  • Изграждане на пълноценни и функционални екипни взаимодействия. Интервизия, супервизия и консултиране на работата на екипите. Превенция на синдрома на емоционалното прегаряне.
  • Подготовка на кандидат осиновители, следосиновителска подкрепа
  • Използване на методите на арт-терапията в социалната работа

Хорариум: семинарите могат да бъдат с различен хорариум, в зависимост от потребностите на екипа (до 60 учебни часа).

Екип: екипът на Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) се състои от социални работници, психолози и психотерапевти с дългогодишен стаж в сферата на помагащите професии. Работили сме в различни институции от областта на превенцията, лечението, рехабилитацията. Имаме опит в обучението, консултирането и супервизията на професионалисти от разнообразни сфери на психичното здраве. ПИСЕЛ е Тренинг институт по фамилна терапия към Европейската асоциация по фамилна психотерапия.

За въпроси, допълнителна информация и заявки за провеждане на обучението: pisep.institute@gmail.com и 0896 753837, както и www.pisep.org

Обучението може да се проведе в София, на територията на ПИСЕЛ или на мястото, на което вие работите, извън София. Цената на обучението зависи от броя на участниците, мястото на провеждане на семинара (в София или извън София), броя на темите и обучителните дни.

 

Приложение на системен подход при работа с алтернативни семейства

Тренингът е предназначен за педагози, психолози, социални работници, както и за студенти от съответните специалности.
Времетраене: Състои се от 180 мин. интензивен семинар разделен на две части съчетаващ теория и интерактивно обучително взаимодействие
Съдържание: Ще бъде представен конкретен системен подход за директна подкрепа на семейства – приемни, осиновители, близки и роднини, попечители и настойници, които полагат грижа за настанено при тях дете. Участниците ще имат възможност да изпробват на практика как работи този подход.
Методи: Семинарът има практическа насоченост и участниците ще бъдат включени в интерактивни дейности.
Водещ на тренинга: Иван Павлов- психолог, фамилен консултант, обучител

Дата: 18 април 2013 от 18.00 до 21.00 часа

Място на провеждане ул.”Цар Самуил” № 16 ет.2
Внасяне на таксата ще се проведе на 18.04.2013 г. от 17.30 ч. на същия адрес
Срок за записване 17.04.2013 г. на email: igpavlov@abv.bg
За информация телефон: 0889-274114
Такса за участие: 15 лв.
За институции: 35 лв.

Приложение на системен подход при работа с деца в риск и техните семейства

Интензивен тренинг
• Участници – Тренингът е предназначен за педагози,психолози, социални работници ,както и за студенти от съответните специалности.
• Времетраене – Състои се от 180 мин. интензивен тренинг разделен на две части съчетаващ теория и интерактивно обучително взаимодействие
• Съдържание – Ще бъде представена концепцията за  системен подход при директна работа с деца в ситуация на риск и техните семейства. Участниците ще имат възможност да изпробват на практика как работи този подход.
• Методи – Тренингът има практическа насоченост и участниците ще бъдат включени в интерактивни дейности.

Иван Павлов

Водещ: Иван Павлов- психолог, системен фамилен консултант, обучител

Дата на тренинга: 23.11.2012 г.

Място на провеждане ул. “Цар Самуил” № 16
Времетраене:  18.00 -21.00 ч.
Внасяне на таксата ще се проведе на 23.11.12 г. от 17.30 ч. на същия адрес
Срок за записване 22.11.2012 на  e-mail:igpavlov@abv.bg и 0889274114

Индивидуална  такса: 15лв.
За институции такса: 20 лв.