Фамилна и брачна психотерапия

Тренинг програма по фамилна психотерапия (приета от Камарата на Тренинг институт по фамилна терапия TIC към Европейската асоциация по фамилна терапия EFTA

Цел
Да подготви обучаемите чрез задълбочен тренингов процес, базиран на системната методология, да помагат на семейства, индивиди и групи при справянето им с техните ежедневни трудности и проблеми в съвременния свят.

Принципи на обучителния процес

1. Професионалното и личностното развитие са взаимосвързани и взаимозависими величини. Без личностно израстване не би могло да се очаква и професионално развитие. Ето защо специално внимание се обръща на зрелостта на обучаемите чрез лична работа и психотерапия върху собствените трудности и проблеми.

2. Приема се, че всеки обучаем има индивидуален път на обучение, с различен темп, интензивност и време за постигане на обучителните цели.

3. В обучителната група се държи сметка на емоционалния процес между самите участници, а не само на съдържанието и структурата на обучението.

4. Отделните нива на обучение имат относителна обособеност и завършеност. При напускане на някой участник на дадено ниво, той е придобил определена степен на себепознание и някои конкретни умения, въпреки че може и да не е завършил пълната програма.

5. Участниците придобиват задълбочени познания и умения в системното мислене и методология и разнообразни методи и техники на фамилната терапия, някои от които заимствани от широк спектър от психотерапевтични подходи (арт терапия, психодрама, Ериксонианска терапия, процесна психология и др.), които са приложими към изграждането на цялостен системно-епистемологичен подход на обучаващите се и тяхната професионална роля.

6. Програмата е подходяща за професионалисти от различни сфери на помагащите професии – психолози, лекари, социални работници, които в своята работа могат да използват системната методология, съобразно социалния и професионален контекст, в който се намират.

7. Основно е положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст. Това е причината обучението да се осъществява предимно в групова среда, където вниманието е фокусирано върху емоционалното преживяване “тук и сега”, възпроизвеждащо модели от миналото, като се търси връзка с актуалната ситуация на участниците.

Продължителност: 1500 часа, разположени в 5 години интензивно обучение

Форми на обучение
– Семинари
– Групов тренинг (тренинг група)
– Лична психотерапевтична работа
– Супервизия

Нива на обучение
– Въвеждащо ниво
– Базисно ниво
– Специализирано ниво
– Практическо ниво
– Супервизия

!!! Приемането в програмата, както и преминаването от едно ниво на обучение в друго става чрез интервю с преподавателския екип и есе.

Описание на формите на обучение и връзката им с нивата на обучение

1. Семинари
Семинарите през първите две години от обучението илюстрират случаи от ежедневието и от терапевтичната практика. Случаите се отработват чрез активното участие на обучаемите чрез ролеви игри, използване на техники от арт терапията, психодраматични техники и други. Следват дискусии в малки и големи групи, подкрепени от теоретични познания на системните принципи. В последните две години теоретичните постановки на семинарите постепенно стават доминиращи.

Теми:

І година: Обща системна теория

Йерархия, характеристики на системите, граници
Изоморфност на патерните в обществото, индивидите и семействата.
Еволюция на системите
Системен подход към живите взаимодействия
Процес, структура и съдържание на семействата и групите
Комуникация и кибернетика, промени от първи и втори ред
Социо-културни фактори (Aлвин Тофлър, Джордж и Васо Василиу)

II година: Жизнения цикъл на семейството

Групова динамика и семейство
Семейните модели и нормативните кризи
Модели при брачните двойки
Ко-еволюция

III година: Историческо развитие на фамилната терапия

Школи във фамилната терапия
Нормални и дисфункционални семейства и системи. Ролята на симптома. Норма и патология
Генограми

IV година: Първично интервю

Терапевтичната система и социо-културния контекст
Работа в разнообразен социален контекст – болница, училище и др.
Техники във фамилната терапия
Видове интервенции

V година: Личността на терапевта и неговата професионална роля

Работа с деца
Работа със семейства с психотичен член
Работа със семейства със зависим член
Превенция и ресоциализация
Терапевтичния екип – взаимно развитие и оползотворяване на различията

2. Групов тренинг

Фокусиран е върху емоционалното израстване на участниците и осъзнаването на несъзнавани процеси и модели от семейството и груповото развитие. Използва се  S.C.I.T (колективна образна техника чрез рисуване) – авторска техника за работа с групи на Джордж и Васо Василиу, която се използва в клиничен контекст, както и за обучителни и образователни цели.

3. Индивидуална работа

Индивидуалната работа понякога е решаваща за прехода на участниците от едно ниво на друго.

ПРОГРАМА

Година 1
Въвеждащо ниво – 240 часа

Групов тренинг – (S.C.I.T.) себепознание и себеактуализация, 20 сесии по 3 академични часа, веднъж седмично, общо 60 часа
съботно-неделни семинари – системно мислене, 8 семинара по 20 академични часа, общо 160 часа

Лична работа20 часа

Година 2
Базисно ниво – 240 часа

Групов тренинг – (S.C.I.T.) себепознание, насочено към собственото семейство, 20 сесии по 3 академични часа всяко седмица, общо 60 часа
съботно-неделни семинари –
системен подход към индивидуалното развитие, 8 семинара по 20 академични часа, общо 160 часа

Лична работа– 20 часа

Година 3
Специализирано ниво – 240 часа

Преживелищни семинари, част 1, разбиране на семейните модели чрез работа върху приказки и митове чрез методите на психодрамата и арт терапията, 20 сесии по 3 академични часа седмично, общо 60 часа
Теоретични семинари, приложения на системния подход в клиничен контекст,  семинара по 20 академични часа, общо 160 часа

Лична работа
Генограми, част 1, 20 часа

Година 4
Практическо ниво – 240 часа

Преживелищни семинари, част 2, разбиране на семейните модели чрез работа върху приказки и митове чрез методите на психодрамата и арт терапията, 20 сесии по 3 академични часа седмично, общо 60 часа
Теоретични семинари, приложения на школите във фамилната терапия, 8 семинара по 20 академични часа, общо 160 часа

Лична работа

Генограми, част 2, 20 часа

Година 5
Супервизационно ниво – 240 часа

Групова супервизия чрез ролеви игри, 20 сесии по 3 академични часа веднъж седмично, общо 60 часа

Теоретични семинари, Сравнителен анализ на школите във фамилната терапия, 8 семинара по 20 академични часа, общо 160 часа

Индивидуална супервизия по конкретни случаи от практиката на обучаващите се, 10 сесии, 20 часа