Супервизия

Психотерапевтичен институт за социална екология на личността предоставя индивидуална и групова супервизия, супервизия на екип, професионално консултиране, консултиране по случай на екипи, работещи в системата за закрила на децата, като и на екипи, предоставящи социални услуги за деца и възрастни в следните направления:

 • психосоциална работа с деца в риск и техните семейства;
 • работа с деца, жертви на насилие;
 • психосоциална работа с деца и младежи с поведенчески проблеми;
 • психосоциална работа с младежи в условията на резидентна услуга;
 • социална работа с родители;
 • групови форми на работа с деца и родители;
 • консултиране на брачни двойки и семейства в ситуация на развод;
 • приемна грижа;
 • супервизия на приемни родители и семейства на осиновители;
 • супервизия на семейства с юноша, употребяващ психоактивни вещества;
 • управленска (организационна) супервизия;
 • супервизия на супервизори;

Супервизия: Румен Георгиев и екип на ПИСЕЛ

За повече информация и заявка на ел. поща pisep.institute@gmail.com